MULTI
sveiki atvykę!!! bučkiai nuo mūsų komandos ♥️

Bendrosios nuostatos

Šios Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje Parduotuvėje www.multi.lt taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų ir elektroninėje Parduotuvėje www.multi.lt prekes parduodančios MB Multigrupė teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas. Klientas, pirkdamas internetu, suformavęs užsakymą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
Pardavėjas – MB Multigrupė, įmonės kodas 305160531, adresas M. K. Čiurlionio g. 17-9, LT-03104, Vilnius, el. paštas multi.official.info@gmail.com.

Asmens duomenų tvarkymas

1. Klientui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra reikalinga, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.
2. Klientas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Klientui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, užsakymas nebus įvykdytas.
4. Kliento asmens duomenys, nurodyti 1.punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).
5. Kliento bei kitų www.multi.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
6. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
7. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
8. Klientas bei kiti www.multi.lt internetinių svetainių lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
8.1 prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
8.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
8.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
8.4. teisę atšaukti sutikimą;
8.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
9. Klientas bei kiti www.multi.lt internetinių svetainių lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu multi.official.info@gmail.com.
10. Pildant užsakymo formą, Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Kliento pateikti duomenys, yra privaloma juos nedelsdamas atnaujinti. Klientas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.